Aday Öğrenci

Ağız ve Diş Sağlığı Programı; ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde, diş hekimi muayenehanelerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikerlerini yetiştirir.


Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar, hastayı kabul eder, laboratuvar aşamalarını yürütür, takip eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur.

Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış sağlık teknikeri yetiştirmektir.


Bu programdan mezun olan öğrencilerimize ‘’diş protez teknikeri’’ unvanı verilmektedir.


Diş protez teknikerleri, modern diş hekimliği uygulamalarında çok önemli bir rol oynamaktadır. Diş hekimlerinin, hastaların estetik, fonksiyon, fonasyon ve psikolojik problemlerini rehabilite etmek amacıyla uyguladığı sabit ve hareketli protez uygulamalarında ve ortodontik tedavide müteharrik aparey yapımında diş teknikerleri ağız dışında gerçekleştirilen bütün laboratuvar işlemlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.
  
Diş protez teknikerliği emeğe dayalı bilim ve sanatın ortak paydalarını içeren bir meslek grubudur. Yoğun pratik laboratuvar ve teorik eğitim içeren programı alanında uzman diş hekimleri ve onlara yardım eden diş protez teknikerleri yürütmektedir. Temel öğrenimin yanında el beceresi, detaylara dikkat edebilme, zor durumlara akılcı düşünebilme, zamanı yönetebilme ve iletişim yeteneği isteyen bu meslek grubundan mezun olan öğrencilerimiz ön lisans diploması almaya hak kazanmaktadırlar.

Diş protez teknolojisi ön lisans programı 2 yıllıktır. Mezun öğrenciler dilerlerse dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık sağlık yönetimi veya bazı açık öğretim programlarına geçiş hakkı kazanarak lisans diploması alabilmektedirler.

Diş protez teknolojisi programı mezunları, devlet ve üniversite hastanelerinin ortodonti ve protez laboratuvarlarında, özel diş hastanelerin veya özel diş hekimi muayenehane ve polikliniklerinde, özel diş protez laboratuvarlarında ve kendi açacağı özel laboratuvarlarında iş olanağı bulabilmektedir.Program Tanımı:
Nükleer Tıp radyoaktif ilaçlar ile hastalıkların teşhis ve tedavisinin yapıldığı bir tıp alanıdır. Nüklee Tıp Teknikeri; Nükleer tıpta teşhis ve tedavi için radyoaktif maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp hastaya uygulayabilen, gama kamera ve PET/BT cihazlarını kullanarak görüntüleme yapabilen, radyasyon güvenliği konusunda eğitimli, nitelikli bir elemandır. 

Ders Koşulları:
Nükleer Tıp Teknikleri Programında pandemi nedeniyle bazı teorik dersleri Uzaktan (Online) verilecek, diğer teorik dersler Sultangazi Kampüsü dersliklerinde yapılacaktır. Kampüs içerisinde bulunan derslikler üst düzey teknolojik donanıma sahip olup öğrencilerin tam verim ile derslerden faydalanmaları sağlanmaktadır.

Uygulama İmkanları:
Nükleer Tıp Teknikleri Programı uygulama dersleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsü içerisinde bulunan Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki resimlerde uygulamalı derslerde öğrencilerin kullandığı bazı cihazlar görülmektedir. Cerrahpaşa Nükleer Tıp Radyonüklid tedavi ve sintigrafik görüntüleme alanında her öğrenci eğitiminin tüm aşamalarında Nükleer Tıp Teknikleri ile ilgili tüm donanımı bizzat kullanmakta ve tam donanımlı olarak mezun olmaktadır.
İÜ-C Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda bulunan bazı birimler ve cihaz donanımları şunlardır. Bu cihazların hepsi Nükleer Tıp Teknikleri programında eğitim gören öğrencilerin kullanımına açıktır.

Sintigrafi Birimi:
Genellikle teşhise yönelik hizmet veren 1 adet Tiroit Gama Kamera, 1 adet Çift Başlı Gama Kamera, 2 adet SPECT/BT gama kamera, 1 adet Tiroit Uptake Probu ve 2 adet Kemik Dansitometri Cihazı bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet sıcak oda, 2 adet doz kalibratörü vardır.

PET/BT Görüntüleme Birimi:
Kanserin teşhisinde, metastazların belirlenmesinde, tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ve kanser evrelemesinde çok önemli bir teknolojidir. Cerrahpaşa Nükleer Tıpta 2 adet PET/BT cihazı ayrıca 1 adet sıcak oda, 1 adet doz kalibratörü ile hastalara hizmet verilmektedir.

PET/MR Görüntüleme Birimi: Kanserin en ileri düzeyde teşhisinin yapıldığı bu aletten ülkemizde 4 adet bulunmaktadır. Radyonüklid Tedavi Servisi: Kanser hastalarının tedavi edildiği radyonüklid tedavi servisinde 15 adet tek kişilik kurşun izolasyonlu tedavi odası vardır. Ayrıca 1 adet sıcak oda, 1 adet doz kalibratörü vardır.

Radyofarmasi Labotaratuvarı: Hastalara tedavi amaçlı uygulanan radyoaktif ilaçlar hazırlanır.

Kazanılan Derece/Düzey : Sağlık Teknikeri/Önlisans

  
  

Nükleer Tıp Görüntüleme Cihazları (SPECT/BT, Gama Kamera, PET/MR, Tiroid Gama Kamera ve Tiroid Uptake Cihazı)

PROGRAMIN AMACI
Programın Amacı; 2 yıllık eğitim süresince radyasyon onkoloğu ve/veya radyasyon fizikçisi ile birlikte ekip halinde hazırlık ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.
Programdan mezun olan öğrencilere ‘‘Radyoterapi Teknikeri’’ ünvanı verilmektedir. Radyoterapi Teknikeri; radyoterapi cihaz ve ekipmanlarının hasta tedavisine hazırlığını yapma, maske yapımı, hasta immobilizasyonu, kurşun blok yapımı, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleri ardından hasta tedavisini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli yardımcı sağlık personeli olarak iş ve kariyer olanağı bulacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE STAJ OLANAĞI:
Radyoterapi Programında eğitim süresince öğrencilere, Radyasyon Fiziği I-II, Radyoterapiye Giriş, Tanıda Kullanılan Radyolojik Yöntemler, Klinik Onkoloji I-II, Tedavi Planlama I-II, Radyoterapide Kalite Güvenliği, Radyasyondan Korunma, Radyoterapi Cihazları I-II, Nükleer Tıp ve İzotoplar, Radyobiyoloji, Onkolojik Patoloji gibi alan dersleri verilmektedir. Öğrencilere deneyimli bir ekip tarafından yaptırılacak olan klinik stajlar ile profesyonel yaşama hazırlanacakları bir kariyer planlaması olanağı sunulacaktır.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda radyoterapi programı öğrencilerinin stajlarını yapabilecekleri, bilgi ve deneyimlerini artırabilecekleri tüm donanımlar bulunmaktadır. Bu sistemler; Varian RapidArc Lineer Hızlandırıcı Tedavi Cihazı, G.E. CT cihazı, Eclipse Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tedavi Planlama Sistemi, Velocity Medical Sistem konturlama istasyonu, Sun Nuclear Üç Boyutlu Su Fantomu Ölçüm Sistemi, Fimel Termoluminesans Dozimetre (TLD) Ölçüm Sistemi, Film Dozimetre Sistemi, Absorbe Doz Ölçüm Cihazları, Sızıntı Doz Ölçüm Cihazı, Doz Ölçümü için İyon Odaları, Doz Ölçümlerinde Kullanılan Su Eşdeğeri Katı Fantomlar, Arccheck QA fantomu ve hasta tedavilerinde gerekli olan kurşun koruma bloklarının yapıldığı blok odası mevcuttur.


İŞ VE KARİYER OLANAKLARI
Radyoterapi Programı teorik ve uygulamalı dersler ile eğitimini sürdürmektedir. Programda teorik eğitimlerin yanı sıra pratik eğitimlerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı bünyesindeki tüm ekip deneyimi ve olanaklarından yararlanma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca program derslerinin yürütülmesinde diğer programlardan ve fakültelerden görevlendirilen öğretim elemanları görev yapmaktadırlar.

Radyoterapi Teknikerleri mezun olduktan sonra devlet, üniversite, özel hastanelerin Radyasyon Onkolojisi Kliniklerinde tekniker ünvanıyla görev alabilirler. Ayrıca ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında;
. hastanın randevu hizmetlerini düzenleme,
. kabul işlemlerini yapma,
.hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme,
.hastaya ait kayıtları tutma,
. idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme,
. hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma,
.hastalıkları ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapma,
.tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etme görevlerini kapsamaktadır.


İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı kapsamında; sağlık kurum ve kuruluşlarının gereksinim duyduğu Tıp ve Sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırıcıların hizmetine sunulması amacına yönelik, bu alanda yetişmiş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına önem veren sağlık personeli eğitilmesi hedeflenmektedir.
Programımızda eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür derslerinin yanı sıra; Tıbbi Terminoloji, Klavyeli Yazım Teknikleri, Hastane Otomasyonu, Klinik eğitim ve uygulama, Bilgisayar, Tıpta İletişim Teknikleri, Tıbbi dokümantasyon, Türkçe yazışma teknikleri, Biyoistatistik, Anatomi, Mesleki Yazışma Teknikleri, Meslek Etiği, Tıp Kütüphaneciliği, Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim gibi dersleri teorik ve/veya uygulamalı olarak almaktadır.

Programı tamamlayanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Sağlık Teknikeri” kadrosuyla ve “Tıbbi Sekreter” unvanı ile Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimlerinde, merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler.
Ayrıca, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sağlık İdaresi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.


Kazanılan Derece:
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri alanında ön lisans diploması verilir ve Tıbbi Görüntüleme Teknikeri unvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları:
Temel Yeterlilik sınavı (TYT) ile öğrenci kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar:
Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilirler

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmiş 120 AKTS’yi tamamlamış olması gerekir.

Program Profili:
2 yıllık 4 dönemden oluşmaktadır. Hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan son teknoloji tüm Radyolojik modalitelerde (Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji, Floroskopi, Dijital Substraksiyon Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme) ve aynı zamanda Nükleer Tıp (SPECT-CT, PET-CT, PET-MR) alanında eğitim-öğretim verilmektedir Bu eğitimlerimiz alanında son derece deneyimli Teknikerler tarafından hastanemiz bünyesinde pratik derslerde verilmekte ve böylece teorik olarak anlatılan bilgilerin pratik olarak da uygulaması sağlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri:
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunları devlet, üniversite, özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve özel görüntüleme merkezlerinin Radyoloji departmanlarında (Konvansiyonel Radyoloji, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Anjiografi, Mamografi, Fluoroskopi) Tekniker ünvanıyla çalışabilirler

Üst Derece Programlarına Geçiş:
Mezun veya mezun olabilecek durumda olan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri öğrencileri, Dikey Geçiş Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen lisans programlarına (Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri) başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:
Bir eğitim-öğretim yılı içinde bir yarıyıl derslere devam eden öğrenciler için her yarıyılda, bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ayrıca ödev, proje, quiz, vb eklenebilir. Öğrencilerin teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. 4'lük not sistemi ve harfli sistem kullanılır. Ölçme ve değerlendirmede bağıl sistem kullanılmaktadır.
Olanaklar:
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı teorik ve uygulamalı dersler ile eğitimini sürdürmektedir. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı'nda 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca program derslerinin yürütülmesinde gereklilik halinde Üniversitemizin diğer programlarından ve fakültelerinden görevlendirilen öğretim elemanları ve teknikerler de görev yapmaktadırlar.


Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Tıbbi Laboratuvar Teknikeri alanında ön lisans diploması verilir ve Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanı alırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar
Okulumuzda öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Ders izlencelerinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlamak ve 4 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmiş olmak ve 120 AKTS’yi tamamlamak

Program Profili
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 1 Prof, 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve fakültelerden gelen misafir hocalarla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir

Mezunların İstihdam Profilleri
Kamu ve özel kuruluşların biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında tıbbi laboratuvar teknikeri olarak çalışırlar. İlaç sektöründe ve araştırma geliştirme laboratuvarlarında, Adli tıp kurumunda, tüp bebek merkezlerinde, Kan bankalarında ve diyaliz merkezlerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız merkezi ön lisans tamamlama sınavında başarılı olarak, uygun lisans programlarına (Kimya, Biyoloji ve Hemşirelik) dikey geçiş hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlarımız klasik ve uygulamalı sınavlar olarak yapılır. Her ders için en az bir ara sınav ve Final sınavı uygulanmaktadır. Bağıl değerlendirme ve eşdeğer harfli başarı puanı belirlenir. Olanaklar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı teorik ve uygulamalı dersler ile eğitimini sürdürmektedir. Uygulamalar özellikle İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi laboratuvarında yapılmaktadır.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kütüphane ve güncel teknolojik sistemlere sahip 2 adet bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.

Meslek yüksekokulumuz öğrencileriyle her sene toplu olarak rektörlüğümüzün de desteğiyle çeşitli geziler düzenlemektedir. En son Uludağ gezisi gerçekleşmiştir.Okulumuz aynı zamanda sosyal yardım projelerinde de, öğrencileri, öğretim üyeleri ve çalışanlarıyla öne çıkmaktadır. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak, Erzurum Çat ilçesinde bulunan Molla Ömer Kolan İlkokulundaki küçük kardeşlerimiz için “Çat’an Kaşlara Umut Ol” sloganı ile büyük bir yardım kampanyası gerçekleştirmiştir. Kampanyada evlerde fazla olan kitaplar, eşyalar, oyuncaklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

Kültürel faaliyetlerde, Sultangazi Yerleşkesine yakın İ.B.B. Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Kültür merkezi bünyesinde 5 adet sinema salonu (698 kişilik), oditoryum (673 kişilik), çok amaçlı salonlar (170 kişilik), halk oyunları salonu (2 adet), kütüphane, 7 adet atölye, sergi salonu, Buz Pateni Pisti mevcut olup öğrencilerimizin bu hizmetlerden faydalanması mümkündür.
Öğrencilerimizin, İlçemizdeki İ.B.B. Cebeci Spor Salonu olanaklarından da faydalanmaları mümkündür.

Eğitim-öğretim faaliyetleri Sultangazi İlçesindeki Sultangazi Yerleşkesinde yürütülmektedir. 2018 yılında tamamlanan Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu binası en son teknoloji ile yapılmış akıllı bina niteliğini haizdir.
Derslikler, gerekli tüm teknolojik sistemlere sahiptir. Ayrıca, her türlü kongre, konferans ve tören yapılmasına müsait modern konferans salonları da mevcuttur.

Galeri için tıklayınız

Yüksekokulumuz bünyesinde öğrencilerimizin kullanımına açık yemekhane ve kantin hizmetleri mevcuttur.


Toplam dört yarıyıl olan eğitimimizin; teorik eğitimleri Sultangazi Kampüsünde, sağlık eğitiminde büyük yer tutan uygulama eğitimleri ise ağırlıklı olarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilmektedir.

Özellikle öğrencilerin, uygulama eğitimlerinin dünya çapında yer edinmiş bir tıp fakültesinde gerçekleştirmeleri, diploma sonrası süreçte istihdamları açısından büyük avantaj sağlamaktadır.Meslek eğitimi sırasında kullanılması gereken, ileri tıp teknolojisi cihazlara, öğrencilerimiz Cerrahpaşa Fakülte Hastanemizde rahatça ulaşmaktadır.


Görev yapan uzman hocalarından birebir mesleklerini öğrenmeleri sektörlerinde aranan elemanlar olmalarını sağlamaktadır.Öğrencilerimizin ulaşımlarını sağlamak üzere Yüksekokulumuza yürüme mesafesinde Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı bulunmaktadır.


Ayrıca, öğrencilerimiz İETT’nin 36CE Cebeci-Eminönü hattı ile 36ES Esentepe Mahallesi-Beyazıt hattını kullanarak Yüksekokulumuza ulaşabilmektedirler.


Adres ve iletişim

Esentepe Mahallesi, 2364. Sk No:75/77/999 Sultangazi / İstanbul

+90 2125949085

saglik_myo@istanbul.edu.tr

istanbulc@hs01.kep.tr

Esentepe Mahallesi, 2364. Sk No:75/77/999 Sultangazi / İstanbul 

+90 2125949085 

saglik_myo@istanbul.edu.tr 

istanbulc@hs01.kep.tr