İç Kontrol


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ

İŞ TAKVİMİ

 

SIRANOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİNTAMAMLANMASÜRESİ

(EN GEÇ)

 1 (İntibak) YatayGeçiş Başvuru İşlemleri)1-  Öğrenci Dilekçesi2-  Transkript3-  Ders İçerikleri

4-  ÖSS kazandı belgesi fotokopisi

Akademik Takvim ve Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin de belirtilen sürede Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararındaki Süreler İçinde

 2 ÜniversiteKesin Kayıt İşlemleri1-Lise diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesi 2- ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı3- Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4- İkametgah Belgesi5-  12 adet 4.5×6 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar kılık kıyafet yönetmeliğine uygun çekilmiş olmalıdır).

6-  Erkek adayları askerlik durum belgesi ya da terhis belgesi(aslı) 7- Ön kayıt formu

8-  Öğrenim gideri katkı payı dekontu

9-  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bilgilerde değişiklikler yapılabilir.

 

İstanbul Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın belirlediği ve ilan ettiği süre

 3 Yatay Geçiş Yazışmaları1-  Öğrencinin Yatay Geçişini kabul eden, ilgili üniversiteden yüksekokulumuza gelen öğrenci özlük dosyası talep yazısı.2-  Süresiz(Talep edilen iznin türüne gerekli işlemlere göre aynı gün içinde de sonuçlandırılabilir)

Akademik Takvim ve İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Belirtilen Süreler Dâhilinde

4Kayıt Yenilemeİşlemleri1- Ders Kayıt Formu internet çıktısı 2- Banka dekontuAkademik Takvimde belirtilen ders kayıt süresi
 5 Mazeret Sınavİşlemleri1-  Öğrencinin dilekçesi2-  Mazeretini Belirten Belge ( Ara Sınavlar İçin Talep Edilir, İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Belirtilen Haklı ve Geçerli Nedenler Kapsamında Olmalıdır.) 

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Akademik Takvim

 6 Tek Ders Sınav İşlemleri1- Öğrencinin  dilekçesi 2- Not durum belgesi

Akademik Takvimde Belirtilen Sınavların Bitiminde sonra Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Tarih

7Kayıt Silmeİşlemleri1- Öğrenci Dilekçesi, Yönetim Kurulu Kararı, Nokta Otomasyonundan öğrencinin kaydının silinmesi.

15 gün

 8 KayıtDondurmaİşlemleri1-  Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi2-  Kayıt Dondurma Gerekçesi ile İlgili Belge {Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik Belgesi(Yaşanılan Yerin En Büyük Mülki Amiri Tarafından Onaylı),  Tabi Afet(Yaşanılan Yerin En Büyük Mülki Amiri Tarafından Onaylı), Tutukluluk Belgesi, Askerlik Tecilinin Kaldırılması} 

1 Ay

 9 Ders Muafiyet İsteği1-  Dilekçe2-  Not durum belgesi3-  Onaylı Ders İçerikleri (Son beş yıl içinde alınan dersler ile Üniversitemiz tarafından yapılan sınavları kapsar)

Akademik Yılın Başlamasından İtibaren İki Hafta İçersinde Öğrenci Müracaatları ve Takip Eden Yönetim Kurulu Kararına Göre Yaklaşık 1 Ay

10Başarı Notu İtirazı1- Not itiraz dilekçesi

10 gün

 11 ÖğrenciBelgesi İsteği 1- Öğrenci Dilekçesi

Müracaattan 1 Gün sonra (Bilgisayar sisteminden kaynaklanan durumlarda süre uzayabilir.)

 12 Askerlik Tecil İşlemleri 1- Öğrenci Dilekçesi

Müracaattan 1 Gün sonra (Bilgisayar sisteminden kaynaklanan durumlarda süre uzayabilir.)

 13 Not Durum Belgesi 1- Öğrenci Dilekçesi

Müracaattan 1 Gün sonra (Bilgisayar sisteminden kaynaklanan durumlarda süre uzayabilir.)

 14 Öğrenci Sağlık Karnesi İsteği1-  Dilekçe2-   SGK dan dan Anne, Baba ve kendisine ait sosyal bir güvencesi olmadığına dair belge3-  Bir adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- Bir adet Fotoğraf.

5- Nüfus Kayıt Örneği 6- Resim

 

30 Dakika

15Ders İçeriği İsteği1- Öğrenci Dilekçesi

1 gün

 16 MezuniyetBelgesi İşlemleri 1- Dilekçe

Akademik Takvim, İstanbul Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, İstanbul Üniversitesi Diploma Defteri Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi ve Teslimine İlişkin Yönerge

 17 Dublikata İsteği1-  Öğrenci dilekçesi2-  Noter onaylı nüfus cüzdan sureti 3- Gazete kayıp ilanı4- Fotoğraf 

10 gün

 18 ProgramAçılması, Teklifi, Kontenjan Yazışmaları1- Program Başkanlığının program açma teklifi 2- Program içeriği3-  Program içeriğinin CD’si4-  Diğer belgeler (Fotoğraf, Doküman …) 1 ay (Üniversite Senatosunun Toplantı Tarihine Göre)
 19 Disiplin Cezası Yazışmaları 1- İlgili Tutanaklar

2 Ay (Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci  Disiplin Yönetmeliğinde Belirtilen Aşama ve Süreler Takip Edilecek)

20Ders Programları1- Program Başkanlarının hazırladıkları programlar

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Akademik Takvim

21SınavProgramları1- Program Başkanlarının hazırladıkları sınav programları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Akademik Takvim

22Telafi Dersleri ile ilgili Yazışmalar1- İlgili öğretim elemanın telafi dersi yapma gerekçesini belirten dilekçesi, 2- Telafi dersi ile ilgili Müdürlük Makamına sunulması gereken evraklar1 Hafta (Dersin Yapılamadığı Hafta Yapılır)
 23 Ders Yükü Yazışmaları1-  Ders Programı,2-  Ders puantajı,3-  Üst yazı,

4-  Akademik Takvim

 

1 Ay

 24Odalar ve Kurumların verdiği burslarla ilgili yazışmalar1-  Dilekçe2-  Not durum belgesi 3- Ekli Belgeler

Burs alacak öğrencilerin burs komisyonu tarafından incelenmesine bağlı olarak değişir.

 25 ÖğrenciTemsilcisi Seçimi1-  Seçim Takvimi,2-  Temsilci seçimi aday formu 3- Öğrenci temsilcisi seçimi4-  Seçim tutanağı

5-  Seçim sonuçlarının ilanı

 Akademik Takvim ve Daire Başkanlığının belirttiği süreler
26ProgramlarınPeriyodik Bilgileri1- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün yazılarına istinaden

20 Hafta

27Birimlerinİstatistikleri ve Başarı oranları1- İstanbul Üniversitesi rektörlüğünün yazılarına istinaden 

1 Hafta

 28 Harç İadeleri1-  Dilekçe2-  Öğrenciye ait herhangi bir bankadaki İBAN numarası,(Bankasıyla ilgili bilgilerin tam olması gerekmektedir.)3-  Yatırmış olduğu ve iade hesabına aktarılacak harç tutarı, 

Müracaatlara göre gerekli yazışmalar üniversitemiz ilgili birimleriyle yapılmaktadır

 29 EngelliÖğrencilere Yönelik Çalışmalar 1- Engelli öğrencilerimizin bilgileri ÖSYM kayıtları esas alınarak takip edilir.(Kendisi tarafından da ilgili öğretim Elemanı ile İrtibata Geçebilirler)

İstanbul Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi’ne istinaden Yüksekokulumuz Engelli Öğrencilerimizden Sorumlu Öğretim Elemanı Takibinde Yürütülür ve Çalışmalar Sürekli Takip Edilir.

 30 Yeniden ÖğrenciKimlik kartının Düzenlenmesi1-  Dilekçe2-  Fotoğraf (2 Adet)3-  Gazete ilanı ve ilgili gazete( Gazete dilekçeye eklenecek) 4- Kimlik Fotokopisi Süresiz
31Yabancı Uyruklu Öğrenci İşlemleri1- Dilekçe1 gün
32Diğer Yazışmalar1- İlgili Personelimiz ya da Öğrencinin Müdürlüğümüze Verdiği Dilekçeye İstinaden YapılırSüresiz

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL İŞLERİ

İŞ TAKVİMİ

 

 SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİNTAMAMLANMASÜRESİ

(EN GEÇ)

 

1

 Dilekçe’yecevapDilekçe “Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un Madde 7 – (Değişik madde: 02/01/2003 – 4778 S.K./27. md.)” 

2

 Görev YeriBelgesi1-Personelin birime dilekçe vermesi 2- Davet mektubu3- Görev yeri belgesi hazırlamak 30 Dakika

3

 İzin İşlemleri 1-Yıllık İzin Belgesi (Dilekçe yerine geçer belge) 30 Dakika

4

 Sıhhi İzin1-Dilekçe 2-Rapor, 30 Dakika
 

5

 Mazeret İzini 1- Mazeretini belirtir Dilekçe 30 Dakika
 

6

 Doğum Öncesiİzin657 Sayılı DMK 104 ncü Mad.(A) bendine göre doğumdan 8 hafta önce ; 1- İlgili Personelin dilekçesi2- Doktor Raporu 1 Saat
 

7

 Doğum Sonrasıizin657 Sayılı DMK 104 ncü Mad.(A) bendine göre doğumdan 8 hafta sonra doğum raporu;1-    İlgili personelin dilekçesi2-    Doktor raporu ve doğum belgesi

3-    İlgili  Personel dilerse hizmet yılına bakılmaksızın 12 aya kadar aylıksız izin kullanabilir. ( Birime Dilekçe ile başvurarak)

 2 Saat
 

8

 PasaportİşlemleriPersonelin kendisi için ;1-  Başvuru dilekçesi2-Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3-Fotoğraf (2 adet )

4- Pasaport formu düzenlemek

Ailesi için ;

1- Personelin başvuru dilekçesi 2-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

3-Nüfus cüzdanlarının fotokopisi 4-Fotoğraf ( 1 er adet )

 

1 gün

 

9

 AkademikPersonel AlımıAkademik personel alımı ilanının yayımlanmasını müteakip1-Başvuru Dilekçesi 2-Özgeçmişi (CV)3-3 adet fotoğraf

4-Lisans Diploması

5-KPDS ve ÜDS Belgesi

6-Ales Belgesi (puanı 70 ve üzeri) 7-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

8-Transkripti

9- Hizmet Belgesi (Çalışanlar İçin ) 10- Askerlik durum belgesi

Ön Değerlendirme Sonuçları ilanı (Belirtilen tarihte)

 1 Hafta
 10 Nakil( İdari Personel)1-İlgilinin birime başvuru dilekçesi. 2-Özgeçmiş3-İdari personel nakil talep formu (Yüksekokuldan temin edilir)4-  Nakil formu imzalanıp geldikten sonra personelin ayrılış tarihini yazı ile gerekli birim ve personel daire başkanlığına bildirmek.

5-  Nakil gelenler için göreve başlama yazısı yazmak.

 15 gün
 11 Emeklilik1-Personelin Dilekçesi2-Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (2 adet) 3-Fotoğraf (8 adet)4- Emekli sandığı icmal bordrosu (Yüksekokuldan temin edilir) 30 gün
 12 Personel Kimlik kartı (Zayi ve Değiştirme)1-Personelin Dilekçesi2-Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına kimlik bedeli ödediğini belirten makbuz.3-Varsa eğer gazete ilanı ( Kayıp için kayıp ilanı) 4- Fotoğraf (1 Adet) 

1 gün

 13 Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma1-Personelin dilekçesi2-Tedavi Yardım Beyannamesi ( kendisi ve yararlanacakları gösteren ) 3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

1 gün

 14 Personel Hizmet Belgesi 1- Personel Dilekçe ile birime müracaatı. 

1 gün

 15 Personelin2547/39.maddesinegöre (yurt içi) görevlendirilme 1- Personel Dilekçe ile  birime müracaatı. 2- Davet mektubu3-  Görevli yeri belgesi hazırlamak

4-  7 günden fazla görevli gidişlerde Personel Daire Başkanlığına bilgi amaçlı yazı yazmak.

 1 Hafta
 16 Personelin2547/39.maddesinegöre (yurt dışı) görevlendirilme1- Personel Dilekçe ile birime müracaatı. 2- Davet mektubu3- Görevli yeri belgesi hazırlamak 4- Yönetim Kurulu Kararı5- 7 günden fazla görevli gidişlerde Personel Daire Başkanlığına bilgi amaçlı yazı yazmak. 1 Hafta
 17Askerlik için Ücretsiz İzine ayrılma1-Personelin Dilekçesi2-Askerlik Sevk Belgesi (Askerlik Şubesinden Alınan) 3- Rektörlükten onay 1 Hafta
 18 Askerlik Dönüşü İşe Başlama1-  Personelin Dilekçesi2-  Askerlik Terhis Belgesi3-  Göreve başlama yazısı rektörlüğe yazılır 

1 gün

 19 Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı1-  Personel görev süresinin bitim tarihinden en az 40 gün önce dilekçe ile birime müracaatı.2-  Yönetim Kurulu Kararı3-  Üniversite Yönetim Kurulu Kararı 30 gün
 20 Öğretim Üyesi(Yrd.Doç.Dr.) Görev Süresi Uzatımı1- Öğretim Üyesinin görev süresinin bitim tarihinden en az 40 gün önce dilekçe ile birime müracaatı.2-İ.Ü.SHMYO Öğretim Üyeliği KadrolarınaBaşvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri Formu. Yayınları ve Bilimsel Çalışmalarını kapsayan dosya ( 2 takım )

3- Yönetim Kurulu Kararı

 30 gün
21Ödül1- Ödül verilecek personel bildirildikten sonra Personel Daire Başkanlığına Bildirilmesi

1 gün

 22 Siciller1-  Fotoğraf (1 adet)2-  Siciller doldurulduktan sonra liste oluşturmak 3- Teslim tutanağı hazırlamak4-  Üst yazı ile Personel Daire Başkanlığına göndermek

5-  Kadrosu başka kurumda olan personelin sicil notu doldurulduktan sonra kadrosunun bulunduğu yere göndermek.

 15 gün
 23 Terfiler1-  Terfisi gelen personel terfi formlarını doldurmak2-  Üst yazı ile Personel Daire Başkanlığına göndermek 3- Gelen terfilerin fotokopisini maaş bürosuna vermek4- Terfileri otomasyon programına kaydetmek 30 gün
 24 Atama Yenileme1- Atama sürelerine 3 ay kala öğretim üyelerine bildirmek 2- Öğretim üyelerinden dilekçe almak3- Öğretim elemanının özgeçmişinin açık bir şekilde hazırlanmasını bildirmek 4- Bağlı olduğu program başkanlığının yazısı5- Yönetim Kurulu Kararı 6- Üst yazı 

3 Ay

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SATINALMA

İŞ TAKVİMİ

 

SIRANOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİNTAMAMLANMASÜRESİ

(EN GEÇ)

 1Personelinmalzeme temin talebi (Depoda bulunmayan)1- Malzeme Talep Formu 2- Zimmet fişi

(Mevcut ödenek dahilinde)

20 gün

2Onay Belgesi1-  Piyasa araştırmasından sonra firmalardan alınan teklifler2-  Gerçekleştirme yetkilisi ve harcama yetkilisinden onay belgesi1 Hafta
3Giyim Yardımı1- Yüksekokul 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINIR KAYIT KONTROL

İŞ TAKVİMİ

 

 SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİNTAMAMLANMASÜRESİ

(EN GEÇ)

 

1

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri1- Taşınır İhtiyaçları İstek Formu(1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu-Taşınır  Mal Yönetmeliği) 30 gün
 

2

 Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri1-  Giriş belgesi (Fatura-Üretim Maliyet Raporu-Hibe teslim alma formu-devir çıkış Taşınır İşlem Fişi)2-  Taşınır İstek Belgesi3-Taşınır İşlem Çıkış Fişi 4- Zimmet Raporu

5-Dayanıklı Taşınırlar listesi Devir İstek Formu

6-Taşınır İşlem Fişi devir çıkışı- (Taşınır Mal Yönetmeliği 16-………..24)

 30 gün
 

3

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri1- Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi 2-Taşınır İşlem hurda çıkışı3- Komisyon oluşum Tutanağı (Taşınır Mal Yönetmeliği 27-28. maddeleri) 30 gün
 

4

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri1-Komisyon Oluşum Tutanağı 2-Sayım Tutanağı3-Taşınır Sayım Döküm Cetveli4-Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetveli

5-  Ambar devir teslim Tutanağı. (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 32)

 3 iş günü
 

5

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri1-  Zimmet Değişim ve Teslim Formu2-Hurda Bildirim Formu (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 18) 3 iş günü

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

MUHASEBE

İŞ TAKVİMİ

SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİNTAMAMLANMASÜRESİ(EN GEÇ)
 1 Ek Ders1-  Programlardan ek ders puantajı2-  Öğretim elemanının varsa raporlu olduğu tarihler 3-  Akademik Takvim 20 gün
 2 Maaş bilgilerinin güncellenmesi1-  Stratejiden personel durum icmali2-Personel biriminden derece kademe durumları3-  Personelden biriminden giren çıkan personel durumları 4- Personel biriminden personelin icra, kefalet durumu

5- Şahıslardan bireysel emeklilik dekontları

 

1 gün

3Aylık Emekli Kesenekleri1- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından personel emekli keseneklerinin talebiHer ayın 30’u
4Ödül1- Personel biriminden ödül alan personelin isim listesi15 gün
5Doğum Yardımı1- Personel biriminden doğum yapan personelin veya ailesinin doğum raporu1 Hafta
6Telefon Giderleri1- Türk Telekomdan telefon faturalarının talebi

1 Ay

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

İlk Müracaat Yeri: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluİkinci Müracaat Yeri: Yüksekokul Müdürlüğü
İsim: Sevda MUTLUİsim: Arif KAYGUSUZ
Unvan: Yüksekokul SekreteriUnvan: Prof. Dr.
Adres: Sağlık Hizmetleri MYOAdres: Sağlık Hizmetleri MYO
Tel: (0212) 414 30 00 / 22076Tel: (0212) 414 30 00 / 22740
Fax: (0212) 589 44 50Fax: (0212) 589 44 50
e-Posta:saglik_myo@istanbul.edu.tre-Posta:saglik_myo@istanbul.edu.tr

Hizmet Envanteri İçin TIKLAYINIZ

Etik Davranış İlkeleri

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 5176 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinden kaynaklanan yetkiye istinaden kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken “Etik Davranış İlkeleri” belirlenmiştir.

Bu İlkeler aşağıda kısa tanımları ile birlikte sıralanmıştır.

1.      Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci: Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, kamu yararını gözetmek, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, hizmette yerindelik ve beyana güvenin esas alınması.

2.      Halka hizmet bilinci: Kamu hizmetlerinde, halkın günlük yaşamının kolaylaştırılması, ihtiyaçların en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılanması hizmet kalitesinin yükseltilmesi halkın memnuniyetinin arttırılması, hizmetlerin ihtiyaç ve sonuç odaklı olması.

3.      Hizmet standartlarına uyma: Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personelin, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütmesi, hizmetten yararlananların iş ve işlemlerle ilgili olarak aydınlatılması.

4.      Amaç ve misyona bağlılık: Kamu görevlilerinin, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaç ve misyonuna uygun davranması, ülke çıkarları, toplum refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket etmesi.

5.      Dürüstlük ve tarafsızlık: Kamu görevlilerinin, tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda, görevlerini yerine getirirken dil, din, felsefi inanç siyasi düşünce, ırk, cinsiyet gibi sebeplerle ayrım yapmaması, temel hak ve özgürlüklere aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunulmaması.

6.      Saygınlık ve güven: Kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranılması ve görevinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olunduğunun davranışlarıyla gösterilmesi, halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınılması.

7.      Nezaket ve saygı: Kamu görevlilerinin, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranması ve gereken ilgiyi göstermesi, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirmesi.

8.      Yetkili makamlara bildirim: Etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunulmasının talep edilmesi halinde veya hizmetler yürütülürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olunduğunda ya da görüldüğünde durumun yetkili makamlara bildirilmesi.

9.      Çıkar çatışmasından kaçınma: Kamu görevlilerinin tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranması, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli tedbirleri alması.

10.  Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması: Kamu görevlilerinin,  görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamaması ve aracılıkta bulunmaması, akraba eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapmaması.

11.  Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı: Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak her türlü eşya ve menfaat kabul etmemesi, yani hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması.

12.  Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı: Kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanılmaması ve kullandırılmaması, bunların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirlerin alınması.

13.   Savurganlıktan kaçınma: Kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınılması, mesai süresi, kamu malları, kaynakları, işgücü ve imkanları kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranılması.

14.  Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan: Kamu görevlilerinin, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumları bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamaması, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat vermemesi.

15.  Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık: Halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olunması, istenen bilgi veya belgelerin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca usulüne uygun olarak verilmesi, üst yöneticilerin, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını kamuoyunun bilgisine sunması, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların alınması ve uygulanmasında, yasal engel yoksa, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasının söylenmesi.

16.  Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu: Kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime açık ve hazır olması, yöneticilerin kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri ile yolsuzluğu engellemek için gereken önlemleri zamanında alması, personelini etik davranış ilkeleri konusunda eğitmesi, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemesi ve etik davranış konusunda rehberlik etmesi.

17.  Eski kamu görevlileriyle ilişkiler: Eski kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandırılmaması, ayrıcalıklı muamelede bulunulmaması, kamu görevlerinden ayrılan kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla, daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluştan, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri görev ve iş verilmemesi.

18.  Mal bildiriminde bulunma: Kamu görevlilerinin, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Kanun uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunması.

Risk Analiz Formu İçin TIKLAYINIZ

Görev Devri Formu İçin TIKLAYINIZ

İş Akış Süreçleri İçin TIKLAYINIZ

Jüri Üyeliği Ücret Talep Formu İçin TIKLAYINIZ