Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

MİSYON;

Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYON;

Radyoterapi alanında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmektir.

 Programın Amacı; kanser hastalarının tedavisinde onkoloji uzmanı hekimin yardımcısı olarak çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir.

Radyoterapi teknikeri, kanser hastalığının teşhisi aşamasında bilgisayarlı tomografi çeker, hastanelerin onkoloji servislerinde hastalara ışın tedavisinin planlamasında, uygulanmasında ve bilimsel araştırmaların yürütülmesinde hekime yardımcı olur.

Hızla gelişen ve yüksek teknolojiye sahip çok önemli bir sağlık bilimi olan radyoterapideki yeni gelişen aygıtlar, kanser tedavisinde yüksek başarı sağlamaktadır. Bu aygıtlarla çalışacak tekniker adaylarının radyoterapinin farklı tekniklerini bilgisayar programları aracılığıyla öğrenmesini ve topluma kaliteli hizmet sunulması amaçlanmaktadır.

Radyoterapi teknikerleri resmi ve özel sağlık kuruluşlarının onkoloji kliniklerinde görev alabilirler.

Bu programa YGS-1 puan türünde öğrenci kabul edilir.

Programı bitiren öğrencilere Ön Lisan Diploması ve Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) ünvanı verilir.

MEZUNLARIMIZ;

·         Alanı ile ilgili olarak alet ve ekipmanı tanıma ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etme ve bu alışkanlığı edinme becerisine sahiptir.

·         Hijyen kurallarını uygulamada yeterli bilgiye sahiptir.

·         Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulama özverisine sahiptir.

·         Ekip çalışmasını gerçekleştirecek düzeydedir.

·         Mesleki sorumluluğu taşıyabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.

·         Hekim, hasta, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahiptirler.

·         Bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yeterli düzeydedir.

MİSYON;

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının misyonu, sağlık hizmetleri alanında kaliteyi arttırmak amacıyla başta tıbbi kayıtların bilimsel kurallara uygun olarak elde edilmesi, organize edilmesi ve erişimini sağlamak olmak üzere alanlarının gerektirdiği her görevi etkin bir biçimde yerine getirebilecek, her konumda görev alabilecek, aldığı eğitimin hakkını verebilecek kalifiye, iletişimi, sorumluluk duygusu kuvvetli, çağın gereksinimlerini karşılayabilecek, yaratıcı düşünebilen, problem çözebilen, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, İstanbul Üniversitesi’ne yaraşır, gelişmeye açık öğrenciler yetiştirmektir.

 VİZYON;

       Sağlık hizmetlerinin  multidisipliner yapısı içerisinde belge-bilgi hizmetlerinden sorumlu olarak önemli bir role sahip olan tıbbi sekreterlerin yetiştirildiği bu programın vizyonu, tıbbi dokümantasyon alanındaki her türlü yenilik ve gelişmeyi takip ederek öğrenci standartlarını ve eğitimin kalitesini yükseltmek, böylece mesleği en üst seviyeye çıkartmaktır.

Programın amacı; Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında kamu ve özel sağlık kuruluşlarının Tıbbi kayıt, Arşiv, Tıbbi Sekreterlik, Rapor yazımı, vb. ihtiyaçlarını karşılayan uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen nitelikli ve saygın elemanlar yetiştirmektir.

Bu programa YGS-3 puan türünde öğrenci kabul edilir.

Bu programın mezunları kamuya ait veya özel sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinde, özel tıp merkezleri, görüntüleme merkezleri, sağlık sigorta şirketleri, tıbbi malzeme ve ilaç firmaları vb. yerlerde çalışabilme imkanı bulabilmektedirler.

Programı bitiren öğrencilere Ön Lisan Diploması ve Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik) ünvanı verilir.

 MEZUNLARIMIZ;

·         Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında temel bilgilerle donanmış ve bu bilgileri uygulamada yeterli düzeydedir.

·         Alanıyla ilgili teknolojiyi ve teknolojik büro makinelerini kullanabilecek düzeydedir.

·         Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulama özverisine sahiptir.

·         Mesleki gizliliğe önem vererek hasta dosyalarının arşivlenmesi ve korunması konusunda etik anlayışa sahiptirler.

·         Ekip çalışmasını gerçekleştirecek düzeydedir.

·         Mesleki alanda tıbbi terminolojiye hakimdirler.

·         Öncelikli hekim olmak üzere, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahiptirler.

·         Mesleki sorumluluğu taşıyabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.

MİSYON;

Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYON;

Tıbbi Laboratuvar alanında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmektir.

Programın Amacı; Tıbbi Laboratuvar cihazlarını kullanarak tüm tetkikleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli ve teknik ara elemanlar yetiştirmektir.

         Bu programa YGS-2 puan türünde öğrenci kabul edilir.

        Bu programdan mezun olan öğrenciler Tıbbi Laboratuvar kapsamında yer alan biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji, patoloji, kan bankası, acil laboratuar, çocuk metabolizma ve ilgili diğer laboratuvarlarda biyolojik materyallerle teşhise yönelik tahlilleri yapma ve rapor etme işlerini yürütürler. 

          Bu programdan mezun olan öğrenciler Tıbbi Laboratuvar Teknikeri ünvanı ile mezun olurlar. Mezunlarımız devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşları ile özel sektöre ait Tıbbi Laboratuvar ünitelerinde iş bulabilirler. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip değildir.

Programı bitiren öğrencilere Ön Lisan Diploması ve Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar Teknikeri)ünvanı verilir.

 

MEZUNLARIMIZ;

·         Tıbbi Laboratuvar alanında temel bilgilerle donanmış ve bu bilgileri uygulamada yeterli düzeydedir.

·         İncelediği, raporladığı sonuçları etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirecek ve meslek onurunu yetkileri ölçüsünde koruyucu davranışlar gösterecek anlayışa sahiptir.

·         Bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yeterli düzeydedir.

·         Ekip oluşturulmasına ve birlikte çalışma yeteneğine sahiptirler.

MİSYON;

Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYON;

Tıbbi Görüntüleme alanında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmektir.

Programın Amacı; Tıbbi görüntüleme yöntemlerini bilen ve tıbbi görüntüleme cihazlarını kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli ve teknik ara elemanlar yetiştirmektir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Radyoloji, Nükleer Tıp, radyasyon Onkolojisi birimlerinde kullanılan cihazların işleyici ve hastadan istenilen ilgili tetkik için gerekli hazırlıkların yapılması ve görüntüsünün alınması işlerini yürütmektedir.

 Bu programa YGS-1 puan türünde öğrenci kabul edilir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Tıbbi Görüntüleme Teknikeri ünvanı ile mezun olurlar. Mezunlarımız devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşları ile özel sektöre ait radyoloji ünitelerinde iş bulabilirler. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip değildir.

Programı bitiren öğrencilere Ön Lisan Diploması ve Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri)ünvanı verilir.

MEZUNLARIMIZ;

·         Tıbbi Görüntüleme alanında temel bilgilerle donanmış ve bu bilgileri uygulamada yeterli düzeydedir.

·         Bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yeterli düzeydedir.

·         Ekip oluşturulmasına ve birlikte çalışma yeteneğine sahiptirler.

·         Hekim, hasta, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahiptirler.

·         Tıbbi Görüntüleme cihazlarını kullanma ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip edebilme yeteneğine sahiptirler.

·         Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulama özverisine sahiptirler.

·         Mesleki sorumluluğu taşıyabilme yeteneğine sahiptirler.

Nükleer Tıp Teknikleri Programı 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. Nükleer tıpta teşhis ve tedavi için radyoaktif maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanabilen, teknolojik cihazlarla görüntüleme ve görüntülerin proses işlemlerini yapabilen, radyasyon güvenliği konusunda eğitimli, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen, iletişim becerilerini kullanabilen, nükleer tıp uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir. Nükleer Tıp alanında tanısal amaçlı görüntüleme cihazlarının (Gamma kamera, SPECT, PET, PET-CT, PET-MRI) kullanılması ve günlük kalite kontrollerinin gerçekleştirilmesi, görüntülemeye yönelik basit girişimlerin (hastaya efor verme, vb) hekim gözetiminde yapılabilmesi, sayım cihazlarının (gamma sayaç, uptake cihazı, gamma prob, C 14 üre testi vb.) kullanılabilmesi, görüntüleme ve tedavi amaçlı radyofarmasötikleri sıcak laboratuvarda işaretleyip kalite kontrolünün yapılması ve hekim gözetiminde hastaya uygulanması, radyoaktif maddeler kullanarak in vitro tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve radyonüklid tedavi uygulamasında hekime yardımcı olunabilmesi, açık radyoaktif kaynakla güvenli bir şekilde çalışılabilmesi konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak bir eğitim verilir. Programdan mezun olanlar Nükleer Tıp uzmanının gözetim ve denetiminde özel ve kamu hastanelerinin Nükleer tıp bölümünde, sağlık sektöründe hizmet veren firmalarda, ilgili ARGE laboratuvarları ve ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Kamu ve özel sağlık kuruluşları ile Radyofarmasötik üretim merkezleri ve Nükleer Tıp Derneği ile işbirliği içinde olunacaktır.

Kazanılan Derece/Düzey


Sağlık Teknikeri/Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları


  • Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği ile Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı Bölümünden mezun olmak.
  • ÖSYMye başvuru sonucunda tercih sıralamasına göre yerleştirilmiş olmak.
  • ÖSYM başvuru formunda 38.maddede yer alan bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır. Kuralını kabul etmek.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar


Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 ECTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 ECTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 ECTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 60 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)


Nükleer tıpta teşhis ve tedavi için radyoaktif maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanabilen, teknolojik cihazlarla görüntüleme ve görüntülerin proses işlemlerini yapabilen, radyasyon güvenliği konusunda eğitimli, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen, iletişim becerilerini kullanabilen, nükleer tıp uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları


Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Kamu ve özel sağlık kuruluşları ile Radyofarmasötik üretim merkezleri ve Nükleer Tıp Derneği ile işbirliği içinde olunacaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri


Programdan mezun olanlar Nükleer Tıp uzmanının gözetim ve denetiminde özel ve kamu hastanelerinin Nükleer tıp bölümünde, sağlık sektöründe hizmet veren firmalarda, ilgili ARGE laboratuvarları ve ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ÖSYM tarafından belirlenecek lisans programına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Yönetmelik gereği bir vize ve bir final yapılması zorunludur. Uygulama dersleri için ayrıca dönem içi faaliyetler için de not verilebilir. Öğrenci başarı notu hesaplanırken vizenin %40’ı ve finalin %60’ı alınır ve bağıl değerlendirmeye tabii tutulur. Bağıl değerlendirme (Çan Eğrisi) sonucunda başarılı olan öğrenciler dersi geçmiş olur.

 

Mezuniyet Koşulları


Nükleer Tıp Teknikleri Programı’ndan mezun olmak için 120 AKTS lik dersleri almış ve başarılı olmak gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)


Örgün eğitim uygulanır. Teorik derslerin %70ine, uygulama derslerinin %80ine devam zorunludur.

Müfredat


İndirmek için tıklayınız…

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. Mustafa DEMİR